การประชุมจัดเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมจัดเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม ประธานเครือข่ายทั้ง 10 กลุ่มเครือข่าย ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2567